Energie.nl

Nationale Energieverkenning 2016

De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) is de derde van een jaarlijks terugkerende energieverkenning voor Nederland. De NEV biedt een actueel overzicht van relevante ontwikkelingen in het energiegebruik in het recente verleden, en een projectie van het toekomstig gebruik op basis van de meest recente informatie over demografie, economie en energieprijzen (zie ook de tabellenbijlage op de site van ECN). De NEV gaat wat betreft het beleid uit van de stand van zaken op 1 mei 2016, zowel vaststaand beleid als minder zekere beleidsvoornemens. Hiervoor kent de NEV twee beleidsvarianten. De NEV brengt tevens in kaart in hoeverre Nederland op basis van dit beleid voldoet aan de - Nationale of Europese - beleidsdoelen en -ambities (zie het rapport op de site van ECN).

Twee beleidsvarianten
De politieke besluitvorming over beleid is een doorlopend proces. Niet al het beleid dat in deze raming is opgenomen heeft dezelfde status. Het vastgestelde beleid, waarvoor de politieke besluitvorming is afgerond en waarvan de details in de vormgeving voldoende duidelijk zijn, is het meest zeker. Maar er is ook nieuw energie- en klimaatbeleid aangekondigd De politieke besluitvorming over dit zogenoemde voorgenomen beleid is nog niet afgerond waardoor het effect van dit voorgenomen beleid inherent onzekerder is. Daarnaast is er beleid waarbij de formele besluitvorming weliswaar afgerond is, maar waarbij nog wordt gewerkt aan de precieze vormgeving en invulling. Ook hierbij zijn de te verwachten effecten onzekerder. Deze energieverkenning maakt daarom onderscheid in beleidsvarianten, te weten een variant die alleen de effecten van vastgesteld beleid in kaart brengt en een variant die de effecten van het vastgestelde en voorgenomen beleid in kaart brengt.

Energieakkoord
De belangrijkste bron van nieuw beleid, inclusief intensivering van bestaand beleid, is het in september 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei en het intensiveringspakket dat in 2016 door de borgingscommissie van het Energieakkoord is afgesproken. Hierin hebben meer dan 40 organisatie gezamenlijk ambities voor duurzame groei vastgelegd, en concrete afspraken gemaakt om die ambities te verwezenlijken.

Ten opzichte van de NEV van 2015 zijn de maatregelen in het Energieakkoord weer verder concreet gemaakt en is er ook voor een aantal maatregelen beleid vastgesteld. Tevens zijn er extra maatregelen bijgekomen om de verschillende doelen te behalen. Echter een deel van de te treffen maatregelen heeft nog de status van voorgenomen beleid. In de komende jaren zal naar verwachting een steeds groter deel van de afspraken uit het Energieakkoord en het intensiveringspakket onderdeel worden van het vastgestelde beleid.